Contacts

JAIPURIA INSTITUTE OF MANAGEMENT, JAIPUR
1, Bambala Institutional Area, Pratap Nagar
Sanganer, Jaipur-302 033
Ph: +91 141 4771300
Email: sports.jaipur@jaipuria.ac.in
MARKETING & SPONSORSHIP
Rakesh Soni : +91 8963804455
Himanshu Parashar : +91 8955645496
Pooja Shah : +91 8426054918
Maheshwari : +91 8107545970
Vaibhav Chadha : +91 9887788255
Arpit Parwal : +91 8875666655
sports.jaipur@jaipuria.ac.in

REGISTRATION DESK & BACK OFFICE
Siddharth Jain : +91 9783841712
Ravisha Shiringi : +91 7891139411
Reshma Bhagnani : +91 7822868858
Aditya Bahtnagar : +91 8368632992
Samprit Saikia : +91 8486276258
Bhaskar Roy : +91 9101242146


STUDENT AFFAIRS COORDINATORS
Ms. Karishma Sikwar : 8619932760
COORDINATOR
Mr. Devesh Vashishta : 9001097544

adminContacts